STRONA GLÓWNA
Wielkość czcionki A A A

Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp236.edu.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.


Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu
do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Skargi i odwołania

Skargi i odwołania można składać do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie

Rzecznik Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Wejście główne znajduje się od ulicy Batalionu AK „Zośka”. W szkole funkcjonują dwa wejścia boczne: brama wjazdowa od ulicy Batalionu AK „Zośka” – przejście przez boisko – wejście bez schodów oraz wejście od ulicy Elekcyjnej – przejście przez plac zabaw – dwa schody – podjazd.

Wejście główne i przez boisko otwarte są w godzinach 7.00-17.30. Osoby oddelegowane do udzielania informacji przy wejściach są pracownikami obsługi.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są zgodne z prawem budowlanym.

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.  Toalety są niedostosowane dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Nie ma możliwość korzystania z tłumacza migowego.

Na terenie szkoły nie ma parkingu. Wytyczone jest miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – oznaczenie poziome.


Informacje dodatkowe

Strona internetowa posiada:
– podwyższony kontrast
– możliwość powiększenia liter
– podświetlane linki
– na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.